เอกสารประกอบในการขอสินเชื่อเพื่อเช็คเครดิตเบื้องต้น
กรุณาแนบให้ครบถ้วนที่สุดเพื่อลดระยะเวลาในขั้นตอนการดำเนินงานครับ..เพื่อผลประโยชน์ของคุณเองครับ
** ทาง Five4Cash มีนโยบายการเก็บเอกสารและรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้อย่างดีและเป็นความลับที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าของ Five4Cash เท่านั้น
หากท่านยังมีความไม่มั่นใจในการส่งเอกสารผ่านระบบ รบกวนดูข้อมูลเพื่อยืนยันการทำงานอย่างโปร่งใสและความสามารถในการจัดผ่นทุกกรณีได้ที่ ...
เมนู สมุดเยี่ยมชม | เมนู บริการลูกค้า | สถิติ จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด | สถิติบุคคล ออนไลน์หน้าเวบ ณ ปัจจุบัน ครับ
           
 
ระบุความต้องการ ==> ซื้อ-ขายกันเอง   รีไฟแนนซ์
   
1. สำเนาบัตรประชาชน      
2. สำเนาทะเบียนบ้าน      
3. สำเนาสมุดเงินฝากอัพเดท 3 เดือน ล่าสุด 1. 4.
    2. 5.
    3. 6.
4. ใบรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)      
5. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้ามี) 1. 4.
    2. 5.
    3. 6.
6. ใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี)      
7. ใบพาณิชย์ (ถ้ามี)      
8. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ (ถ้ามี)      
9. สำเนารถยนต์ขอสินเชื่อ 1. 4.
  (หน้าผู้ถือกรรมสิทธิ์ หน้าภาษี, หน้า 18) 2. 5.
    3. 6.
10. รูปถ่ายของบ้าน หรือกิจการร้านค้า        
  - รูปภายในบ้าน      
  - รูปบ้านหน้าตรง      
  - รูปเลขที่บ้าน      
11. รูปถ่ายรถยนต์รอบคัน (ภายใน/ภายนอก) 1. 4.
    2. 5.
    3. 6.
12. สัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าว (ถ้ามี)      
13. วาดแผนที่ scan มาด้วยจะดีมากๆครับ      
14. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการแจ้งให้ทาง Five4Cash ทราบครับ    
 
15. รายละเอียดเพื่อการติดต่อกลับ        
 
ชื่อ- นามสกุล :
เบอร์ติดต่อกลับ :
  อีเมลล์ :
เวลาที่สะดวกให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ :
โปรดระบุวันเวลาที่สะดวกในการเดินทางมาเซ็นเอกสารที่ Office Five4Cash โดยคร่าวๆเพื่อทางเราจะได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารครับ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กรุณา คลิ๊กที่นี่ ในกรณีที่ท่านเคยยื่นเอกสารจัดขอสินเชื่อที่อื่นแ้ล้วไม่ผ่านครับ
16.
กรุณาเลือกธนาคารที่ท่านเคยยื่นขอสินเชื่อ
 
ธนาคาร ทิสโก้
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารไทยเครดิต
บริษัท สินเอเชีย
อื่นๆ โปรดระบุ
17.
รายละเอียดที่จัดไม่ผ่าน (ต่ำกว่าเงื่อนไขแต่ละสถาบันการเิงินกำหนด)
 
ติดเครดิตบุโร
รถเปลี่ยนเครื่อง
ไม่มีผู้ค้ำประกัน
อายุรถต่ำกว่าปี 95
ทะเบียนบ้านต่างจังหวัด
ผู้ขายไม่ให้ความสะดวก
ไม่มีเจ้าหน้าที่เซ็นเอกสาร
แจ้งรายละเอียดผิดพลาด
ระยะเวลาดำเนินการล่าช้า ไม่ตรงตามจุดประสงค์
เอกสารไม่สมบูรณ์
ขอเอกสารเพิ่มเติม
รอผู้ดำเนินการ
ภาระหนี้สูง
ติดประนอมหนี้
เพิ่มเงื่อนไข
ติดค้ำประกันรถอื่น
ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วทำให้ประวัติเสีย
ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วทำให้มีภาระ
ผู้ค้ำเปลี่ยนใจยกเลิกค้ำประกัน
บริการไม่ตรงจุดประสงค์